gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

辞九门回忆(吴岱林抖音版)(翻自 等什么君) - 抖音热歌DJ

辞九门回忆(吴岱林抖音版)(翻自 等什么君)-抖音热歌DJ.mp3
[00:00.000] 作词 : 虫二颠 [00:00.536] 作曲 : 妖狐...
[00:00.000] 作词 : 虫二颠
[00:00.536] 作曲 : 妖狐公子
[00:01.073] 戏子多秋
[00:03.674] 可怜一处情深旧
[00:07.192] 满座衣冠皆老朽
[00:10.728] 黄泉故事无止休
[00:14.313] 戏无骨难左右
[00:17.764] 换过一折又重头
展开