gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

微风细雨 (Live) - 王菲

微风细雨 (Live)-王菲.mp3
[00:00.000] 作词 : 林功信 [00:00.542] 作曲 : 林功...
[00:00.000] 作词 : 林功信
[00:00.542] 作曲 : 林功信
[00:01.85]
[00:33.42]微风吹着浮云
[00:37.19]细雨漫漫飘落大地
[00:41.43]
[00:42.69]淋着我
[00:43.89]淋着你
[00:46.67]淋得世界充满诗意
[00:50.91]
[00:52.06]微风伴着细雨
[00:56.07]像我伴着可爱的你
[01:00.23]
[01:01.49]看着我
[01:02.71]看着你
[01:05.51]看这世界多么美丽
[01:10.01]
[01:10.86]啊
[01:14.75]愿我是风你是雨
[01:19.44]
[01:20.30]啊
[01:23.98]微风浸在细雨里
[01:28.42]
[01:29.77]漫步青青草地
[01:33.65]小草也在轻轻低语
[01:38.14]
[01:39.15]诉说无尽秘密
[01:42.82]让我们共寻觅
[01:47.68]
[02:07.57]微风伴着细雨
[02:11.40]像我伴着可爱的你
[02:15.68]
[02:16.84]看着我
[02:18.01]看着你
[02:20.73]看这世界多么美丽
[02:25.18]
[02:26.28]啊
[02:29.97]愿我是风你是雨
[02:34.66]
[02:35.57]啊
[02:39.39]微风浸在细雨里
[02:44.06]
[02:45.17]漫步青青草地
[02:49.05]小草也在轻轻低语
[02:53.54]
[02:54.39]诉说无尽秘密
[02:58.44]让我们共寻觅
[03:03.14]
[03:03.79]诉说无尽秘密
[03:07.71]让我们共寻觅
[03:14.27]
展开