logo 歌曲宝
 gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

悬溺 - 子厚酱,苏流西

悬溺-子厚酱,苏流西.mp3
[00:00.000] 作词 : 葛东琪 [00:00.000] 作曲 : 葛东...
[00:00.000] 作词 : 葛东琪
[00:00.000] 作曲 : 葛东琪
[00:00.00]子厚酱/苏流西 - 悬溺
[00:30.00]【子厚酱】
[00:31.07]我主张制止不了就放任
[00:37.67]这欲望与绝望之争
[00:43.00]【苏流西】
[00:44.44]余温她却喜欢过门
[00:49.91]临走呢
[00:51.79]还随手关了灯
[00:54.00]【合】
[00:55.95]So funny
[00:56.50]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[00:59.96]Ya i ya i ya i ya i
[01:03.14]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:06.61]It's so funny ya i ya i
[01:09.97]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[01:13.27]Ya i ya i ya i ya i
[01:16.59]It's so funny
[01:17.36]Ya i ya i ya i ya i ya
[01:19.92]Ya i ya i ya i ya i
[01:49.99]【子厚酱】
[01:50.99]我主张克制不了就放任
[01:57.82]悬上该有的天真
[02:03.00]【苏流西】
[02:04.35]起伏在于喜怒哀乐
[02:09.89]松了绳
[02:11.83]大不了无人问
[02:15.00]【合】
[02:16.59]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:20.01]Ya i ya i ya i ya i
[02:23.23]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:26.60]It's so funny ya i ya i
[02:30.00]Ya i ya i ya i ya i ya i ya i ya
[02:33.30]Ya i ya i ya i ya i
[02:36.57]It's so funny
[02:37.53]Ya i ya i ya i ya i ya
[02:39.99]Ya i ya i ya i ya
展开