gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

FLY - ANU

FLY-ANU.mp3
[00:00.0]FLY (正式版) - ANU [00:00.8]// [00:00.8]...
[00:00.0]FLY (正式版) - ANU
[00:00.8]//
[00:00.8]词:ANU
[00:01.1]//
[00:01.1]曲:ANU
[00:01.36]//
[00:01.36]制作人:旦旦
[00:02.0]//
[00:02.0]录音棚:成都柚耳音乐Space
[00:03.48]//
[00:03.48]OP:百纳娱乐
[00:04.24]//
[00:04.24]推广:麻雀音乐人
[00:21.38]当你想展翅翱翔之时
[00:21.38]འཕུར
[00:22.67]突破命运的束缚
[00:22.67]འཕུར་འདོད་དུས།
[00:25.48]若想自由飞翔
[00:25.48]འཕུར
[00:27.64]从此刻飞翔
[00:27.64]ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
[00:30.86]从此刻飞翔
[00:30.86]རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན།
[00:34.66]如果想追寻自己内心深处的灵魂
[00:34.66]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[00:37.1]如果想追寻自己最初的梦想
[00:37.1]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[00:40.08]飞吧
[00:40.08]འཕུར
[00:42.73]若不飞翔 生命将会流逝
[00:42.73]རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[00:47.36]若不飞翔 梦想将会破灭
[00:47.36]རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[00:51.85]若不飞翔 生命将会流逝
[00:51.85]འཕུར་་་་
[00:54.15]若不飞翔 梦想将会破灭
[00:54.15]འཕུར་་ཡ་་་་་་་
[00:56.8]若不飞翔 生命将会流逝
[00:56.8]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:01.37]若不飞翔 梦想将会破灭
[01:01.37]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:05.73]展开自由的翅膀
[01:05.73]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:10.44]带着神奇的梦想
[01:10.44]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:15.11]穿过轮回飞往幸福之地
[01:15.11]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[01:19.96]追寻内心深处的灵魂
[01:19.96]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[01:23.04]飞吧
[01:23.04]དེ་ནས་རང་དབང་གི་གཤོག་པ་དེ་བརྐྱངས་ནས།
[01:25.03]若不飞翔 梦想将会破灭
[01:25.03]དེ་ནས་ངོ་མཚར་གྱི་རྨི་ལམ་དེ་ཁྱེར་ནས།
[01:27.4]若不飞翔 生命将会流逝
[01:27.4]འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྒལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་འཕུར།
[01:32.04]若不飞翔 梦想将会破灭
[01:32.04]དེ་ནས་ཆེས་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་དེ་འཚོལ་ལ་འཕུར།
[01:36.25]若不飞翔 生命将会流逝
[01:36.25]འཕུར་ར།
[02:01.37]当你想展翅翱翔之时
[02:01.37]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[02:04.36]解脱枯燥乏味的生活
[02:04.36]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:09.38]若想获得生命的灿烂
[02:09.38]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[02:13.73]从此刻飞翔
[02:13.73]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:19.06]从此刻飞翔
[02:19.06]འཕུར
[02:20.35]如果想追寻自己最美的微笑
[02:20.35]འཕུར་འདོད་དུས།
[02:23.66]如果想追寻最真实的自己
[02:23.66]འཕུར
[02:25.33]飞吧
[02:25.33]ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ།
[02:28.03]若不飞翔 生命将会流逝
[02:28.03]ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན།
[02:32.34]若不飞翔 梦想将会破灭
[02:32.34]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[02:34.70999]若不飞翔 生命将会流逝
[02:34.70999]ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
[02:37.67]若不飞翔 梦想将会破灭
[02:37.67]འཕུར
[02:39.33]若不飞翔 生命将会流逝
[02:39.33]རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[02:44.89]若不飞翔 梦想将会破灭
[02:44.89]རང་གི་ཆེས་རང་ཉིད་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
[02:48.88]突破命运的束缚
[02:48.88]འཕུར་་་་
[02:51.41]若想自由飞翔
[02:51.41]འཕུར་ཡ་་་་་་་
[02:54.14]如果想追寻自己内心深处的灵魂
[02:54.14]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[02:58.97]如果想追寻自己最初的梦想
[02:58.97]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:03.33]解脱乏味的生活获得生命的灿烂
[03:03.33]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:08.08]追寻自己最美的微笑
[03:08.08]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:12.82]若不飞翔 梦想将会破灭
[03:12.82]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:17.45999]若不飞翔 生命将会流逝
[03:17.45999]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:20.61]若不飞翔 梦想将会破灭
[03:20.61]ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
[03:22.66]若不飞翔 生命将会流逝
[03:22.66]རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན་འཕུར་ར།
[03:26.08]若不飞翔 梦想将会破灭
[03:26.08]རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:28.79001]若不飞翔 生命将会流逝
[03:28.79001]རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:30.95999]若不飞翔 生命将会流逝
[03:30.95999]ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ་ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན་འཕུར་ར།
[03:36.97]若不飞翔 梦想将会破灭
[03:36.97]རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
[03:40.13]若不飞翔 梦想将会破灭
[03:40.13]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:44.58]若不飞翔 生命将会流逝
[03:44.58]མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
[03:47.83]若不飞翔 生命将会流逝
[03:47.83]མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
[03:52.83]若不飞翔 生命将会
展开