gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

寒武纪 - 王菲

寒武纪-王菲.mp3
[00:00.000] 作曲 : 王菲 [00:01.000] 编曲 : 张亚东...
[00:00.000] 作曲 : 王菲
[00:01.000] 编曲 : 张亚东
[00:08.741]编曲 : 张亚东
[00:11.989]
[01:03.101] 故事从一双玻璃鞋开始
[01:10.411] 最初灰姑娘还没有回忆
[01:18.526] 不懂小王子有多美丽
[01:30.960]
[01:33.919] 直到伊甸园长出第一颗菩提
[01:43.489] 我们才学会孤寂
[01:49.328] 在天鹅湖中边走边寻觅 寻觅
[02:08.380]
[02:36.079] 最后每个人都有个结局
[02:43.183] 只是踏跛了玻璃鞋之后
[02:51.356] 你的小王子跑到哪里
[03:04.199]
[03:07.063] 蝴蝶的玫瑰可能依然留在
[03:16.420] 几亿年前的寒武纪
[03:22.212] 怕镜花水月终于来不及
[03:33.160] 去相遇
[03:37.008]
[03:37.880] Lai
[04:54.540] 策划:张亚东
[04:55.540] 吉他:张亚东
[04:56.138] 弦乐:Beijing Symphony Orchestra
[05:00.940] 小号:Wan Zhi Yong
[05:07.860] ISRC HK-A81-00-00031
[05:14.257] OP: Faye's Music Ltd.
展开