gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

特斯河之赞 - 九宝乐队

特斯河之赞-九宝乐队.mp3
[01:08.67]ᠪᠤᠯᠠᠨᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤ...
[01:08.67]ᠪᠤᠯᠠᠨᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
[01:10.39]ᠪᠤᠷᠠᠮ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠬᠢᠷ ‍ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ
[01:12.17]ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
[01:13.84]ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ
[01:15.53]ᠪᠣᠷᠪᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ‍ᠢ ᠳᠡᠪᠲᠦᠭᠡᠨ
[01:17.25]ᠪᠤᠯᠲᠠᠵᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠵᠦ
[01:18.98]ᠪᠤᠯᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ
[01:20.69]ᠷᠢᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ
[01:22.44]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[01:26.65]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[01:30.86]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[01:35.16]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[01:39.56]
[01:53.26]ᠣᠪᠰᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ‍ᠢ ᠵᠣᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
[01:54.90]ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
[01:56.64]ᠠᠶ᠋ᠢᠯ ᠮᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
[01:58.35]ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠭᠣᠣᠯ
[02:00.09]ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
[02:01.82]ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠶ᠋ᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ
[02:03.53]ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠤᠰᠠᠷ ᠦᠷᠡᠵᠢᠵᠦ ᠥᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
[02:05.23]ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ
[02:06.92]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[02:11.16]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[02:15.46]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[02:19.71]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[02:24.19]
[03:18.96]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[03:23.21]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[03:27.49]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[03:31.77]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠲᠡᠰ ᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠰ
[03:36.06]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ
[03:39.55]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ
[03:42.99]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ
[03:46.38]ᠡᠷᠵᠢᠨ ᠲᠡᠰ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠲᠡᠰ
[03:50.02]
展开