gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

霸王别姬 - 屠洪刚

霸王别姬-屠洪刚.mp3
[00:00.000] 作词 : 陈涛 [00:01.000] 作曲 : 冯晓泉...
[00:00.000] 作词 : 陈涛
[00:01.000] 作曲 : 冯晓泉
[00:02.000] 编曲 : 薛瑞光
[00:03.000]
[01:25.213] 我站在烈烈风中
[01:31.346] 恨不能
[01:34.429] 荡尽绵绵心痛
[01:37.568] 望苍天四方云动
[01:43.722] 剑在手
[01:46.524] 问天下谁是英雄
[01:49.748] 我站在烈烈风中
[01:55.992] 恨不能
[01:59.066] 荡尽绵绵心痛
[02:02.138] 望苍天四方云动
[02:08.299] 剑在手
[02:11.154] 问天下谁是英雄
[02:17.980]
[02:21.010] 人世间有百媚千红
[02:27.071] 我独爱爱你那一种
[02:33.269] 伤心处别时路有谁不同
[02:39.414] 多少年恩爱匆匆葬送
[02:48.239] 我心中你最重
[02:51.365] 悲欢共生死同
[02:54.436] 你用柔情刻骨
[02:57.093] 换我豪情天纵
[03:00.595] 我心中你最重
[03:03.659] 我的泪向天冲
[03:06.734] 来世也当称雄
[03:09.398] 归去斜阳正浓
[03:12.874] 我心中你最重
[03:15.996] 悲欢共生死同
[03:19.065] 你用柔情刻骨
[03:21.696] 换我豪情天纵
[03:25.181] 我心中你最重
[03:28.284] 我的泪向天冲
[03:31.363] 来世也当称雄
[03:34.026] 归去斜阳正浓
[03:37.584]
[04:29.774] 我站在烈烈风中
[04:35.961] 恨不能
[04:39.028] 荡尽绵绵心痛
[04:42.093] 望苍天四方云动
[04:48.281] 剑在手
[04:51.080] 问天下谁是英雄
[04:57.767]
[05:00.955] 人世间有百媚千红
[05:07.054] 我独爱爱你那一种
[05:13.233] 伤心处别时路有谁不同
[05:19.355] 多少年恩爱匆匆葬送
[05:28.340] 我心中你最重
[05:31.343] 悲欢共生死同
[05:34.409] 你用柔情刻骨
[05:37.072] 换我豪情天纵
[05:40.584] 我心中你最重
[05:43.594] 我的泪向天冲
[05:46.707] 来世也当称雄
[05:49.376] 归去斜阳正浓
[05:52.848] 我心中你最重
[05:55.954] 悲欢共生死同
[05:59.000] 你用柔情刻骨
[06:01.694] 换我豪情天纵
[06:05.190] 我心中你最重
[06:08.255] 我的泪向天冲
[06:11.310] 来世也当称雄
[06:14.004] 归去斜阳正浓
展开