gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

Summer Of Love(Remix) - 王菲

Summer Of Love(Remix)-王菲.mp3
[00:00.000] 作词 : 周礼茂 [00:01.000] 作曲 : H.Hof...
[00:00.000] 作词 : 周礼茂
[00:01.000] 作曲 : H.Hoffner/S. Burton
[00:19.95]我经不起这冲击
[00:22.15]恋爱高温令我乏力
[00:24.58]深心内亦在流汗滴
[00:26.79]因身边 
[00:28.18]找到亲爱的
[00:30.56]人迷迷惘 
[00:33.01]还愉愉看
[00:39.06]我不懂怎去解释
[00:41.71]当跟你一起焕发热力
[00:44.41]甜蜜热浪我未敌
[00:46.79]知吗亲爱的
[00:50.19]人迷迷惘 
[00:52.56]情火火烫
[03:02.70][00:58.92]烧起了亲密  
[03:03.86][01:00.25]烧起了冲击
[03:05.18][01:01.54]烧起了不熄 
[03:06.59][01:02.80]夏日爱火光
[03:07.54][01:04.02]沙一片金色 
[03:08.73][01:05.24]一起印足迹
[03:10.08][01:06.59]昏昏醉的心情已荡
[03:12.99][01:09.57]Baby
[04:14.04][03:54.44][03:34.42][03:14.76][02:13.13][01:10.49]这个 Summer Of Love 
[04:16.14][03:56.37][03:36.65][03:16.79][02:15.14][01:13.25]火火烫
[04:17.28][03:57.59][03:37.93][03:18.15][02:16.37][01:14.48]感觉彷佛这刻 
[04:19.61][03:59.84][03:40.01][03:20.21][02:18.43][01:16.69]爱火的中央
[04:21.68][04:01.98][03:42.17][03:22.33][02:20.61][01:19.00]你跟我也发光
[04:23.96][04:04.10][03:44.40][03:24.31][02:22.76][01:21.03]热浪浪再接浪
[04:26.59][04:06.89][03:47.11][03:27.19][02:25.58][01:23.65]你心中 
[04:27.85][04:08.18][03:48.34][03:28.26][02:26.76][01:24.86]我心中 
[04:29.02][04:09.28][03:49.55][03:29.71][02:28.09][01:26.12]探访
[03:34.58][02:34.20][01:32.46]一起的走进 
[01:35.14]热爱火网
[01:40.84]这刻再追忆
[01:42.34]跟你相识
[01:43.63] 一见倾心是你魅力
[01:46.38]曾梦内寻寻觅觅
[01:48.62]可与你相识
[01:49.97]令我乐极
[01:52.21]人迷迷网 
[01:54.65]如升升降
[02:00.77]只想你珍惜 
[02:01.96]是我心迹
[02:03.33]情是为谁放
[02:05.80]每一天跟踪着你足迹
[02:08.25]热情力量是无法去挡
[02:53.98]人迷迷惘 
[02:56.52]爱火火烫
展开