gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

曾经的你(伴奏版) - 许巍

曾经的你(伴奏版)-许巍.mp3
[00:0.0]曾经的你 - 群星 [00:3.63]词:许巍 [00:7.27...
[00:0.0]曾经的你 - 群星
[00:3.63]词:许巍
[00:7.27]曲:许巍
[00:10.91]曾梦想仗剑走天涯
[00:15.69]看一看世界的繁华
[00:20.84]年少的心总有些轻狂
[00:25.8]如今你四海为家
[00:30.81]曾让你心疼的姑娘
[00:35.88]如今已悄然无踪影
[00:40.98]爱情总让你渴望又感到烦恼
[00:46.03]曾让你遍体鳞伤
[00:51.15]Di li li li di li li li da da
[00:56.09]Di li li li di li li li da da
[01:01.92]Di li li li di li li li da da
[01:08.62]走在勇往直前的路上
[01:18.92]Di li li li di li li li da da
[01:27.23]Di li li li di li li li da da
[01:35.58]Di li li li di li li li da da
[01:42.58]有难过也有精彩
[01:86.28]每一刻难过的时候
[01:94.55]就独自看一看大海
[02:02.98]总想起身边走在路上的朋友
[02:11.45]有多少正在疗伤
[02:20.02]Di li li li di li li li da da
[02:28.25]Di li li li di li li li da da
[02:36.73]Di li li li di li li li da da
[02:43.45]不知多少孤独的夜晚
[02:53.6]Di li li li di li li li da da
[02:61.92]Di li li li di li li li da da
[02:70.47]Di li li li di li li li da da
[02:76.95]从昨夜酒醉醒来
[02:87.83]每一刻难过的时候
[02:95.55]就独自看一看大海
[03:03.92]总想起身边走在路上的朋友
[03:12.48]有多少正在醒来
[03:20.97]让我们干了这杯酒
[03:29.38]好男儿胸怀像大海
[03:37.63]经历了人生百态世间的冷暖
[03:46.33]这笑容温暖纯真
[03:54.65]每一刻难过的时候
[03:63.03]就独自看一看大海
[03:71.27]总想起身边走在路上的朋友
[03:79.68]有多少正在醒来
[03:88.42]让我们干了这杯酒
[03:96.62]好男儿胸怀像大海
[04:04.97]经历了人生百态世间的冷暖
[04:13.52]这笑容温暖纯真
展开