gequbao.com

找歌就用歌曲宝

cover

平凡最浪漫 - 王菲

平凡最浪漫-王菲.mp3
[00:00.000] 作词 : 周礼茂 [00:00.350] 作曲 : 李正...
[00:00.000] 作词 : 周礼茂
[00:00.350] 作曲 : 李正帆
[00:00.700] 编曲 : 辛伟力
[00:01.52]
[00:17.79]平凡地与你
[00:19.97]看看电影
[00:21.38]
[00:22.35]甜蜜处
[00:23.70]与你同和应
[00:26.12]
[00:27.37]听主角倾诉
[00:28.90]彼此心声
[00:30.77]
[00:31.22]已制造了
[00:32.72]这夜那温馨
[00:34.59]
[00:35.74]然后你
[00:36.64]再带我去探望晚星
[00:39.47]
[00:40.16]情没有细说
[00:41.64]仍然动听
[00:43.86]
[00:45.01]两心已彷似
[00:46.52]紧勾于一起
[00:48.69]
[00:49.17]浪漫处由
[00:50.28]清风去做见证
[00:52.75]
[00:55.55]情愈简单
[00:56.96]一切竟愈美
[00:58.93]
[01:00.09]每点温馨
[01:01.84]纵感觉轻微
[01:03.87]
[01:04.67]却正好一分一秒
[01:06.29]心里面堆积
[01:08.40]
[01:08.74]也许为了这样
[01:10.88]我愈喜欢你
[01:13.27]
[01:13.63]情愈简单
[01:14.89]一切竟愈美
[01:16.85]
[01:18.01]每点温馨
[01:19.62]也感觉新奇
[01:21.56]
[01:22.47]徘徊在你与我的
[01:24.64]靠倚之间
[01:26.42]
[01:26.72]多么清脆
[01:28.54]教人心醉
[01:30.86]长夜空中飞
[01:33.65]
[01:53.52]平凡地与你
[01:55.04]看看电影
[01:56.66]
[01:57.90]甜蜜处
[01:59.11]与你同和应
[02:01.23]
[02:02.65]听主角倾诉
[02:04.44]彼此心声
[02:06.30]
[02:06.57]已制造了
[02:08.05]这夜那温馨
[02:10.00]
[02:11.02]然后你
[02:12.19]再带我去探望晚星
[02:14.96]
[02:15.58]情没有细说
[02:17.10]仍然动听
[02:19.12]
[02:20.59]两心已彷似
[02:21.89]紧勾于一起
[02:24.21]
[02:24.48]浪漫处由
[02:25.59]清风去做见证
[02:27.88]
[02:31.06]情愈简单
[02:32.41]一切竟愈美
[02:34.43]
[02:35.53]每点温馨
[02:37.26]纵感觉轻微
[02:39.29]
[02:39.93]却正好一分一秒
[02:41.64]心里面堆积
[02:43.78]
[02:44.37]也许为了这样
[02:46.39]我愈喜欢你
[02:48.78]
[02:48.84]情愈简单
[02:50.33]一切竟愈美
[02:52.29]
[02:53.34]每点温馨
[02:55.05]也感觉新奇
[02:57.02]
[02:57.87]徘徊在你与我的
[03:00.13]靠倚之间
[03:01.89]
[03:02.20]多么清脆
[03:04.21]教人心醉
[03:06.32]长夜空中飞
[03:09.19]
[03:10.98]情愈简单
[03:12.40]一切竟愈美
[03:14.42]
[03:15.54]每点温馨
[03:17.00]纵感觉轻微
[03:19.27]
[03:20.04]却正好一分一秒
[03:22.09]心里面堆积
[03:23.91]
[03:24.27]也许为了这样
[03:26.33]我愈喜欢你
[03:28.71]
[03:28.83]情愈简单
[03:30.33]一切竟愈美
[03:32.40]
[03:33.23]连旧笑声
[03:34.74]感觉也新奇
[03:37.20]
[03:37.94]就让这温馨
[03:39.30]再响遍这一刻
[03:41.82]
[03:42.13]多么清脆
[03:44.02]教人心醉
[03:46.32]长夜空中飞
[03:49.29]
[03:51.18]情愈简单
[03:52.59]一切竟愈美
[03:54.40]
[03:55.36]每点温馨
[03:57.23]纵感觉轻微
[03:59.50]
[04:00.04]却正好一分一秒
[04:01.85]心里面堆积
[04:03.82]
[04:04.20]也许为了这样
[04:06.27]我愈喜欢你
[04:08.93]
展开